Pre Investorov

Ponúkame Vám riešenia, ako ušetriť, alebo prípadne zhodnotiť nevyhnutné investície do technickej infraštruktúry Vašich projektov. Jedným z riešení je aj zriadenie a prevádzka miestnych distribučných sústav a sietí ( ďalej len “MDS“) a prevádzka zdrojov tepla. Účelom MDS je zabezpečiť potrebný rozsah služieb spojených s distribúciou a dodávkou elektrickej energie a plynu koncovým odberateľom v súlade so Zákonom o energetike (251/2012 Z.z.), ako aj zabezpečiť výrobu a dodávku tepla pre správcu objektu v súlade zo zákonom o tepelnej energetike (657/2004 Z.z.). Tento model prevádzky zabezpečí investorovi projektu kontrolu nad distribúciou a dodávkou el. energie, plynu a výrobou tepla v celom projekte. Tento stav umožní generovať príjmy pre prevádzkovateľa sústav ako aj pre vlastníka energetických aktív.

Naša spoločnosť ako prevádzkovateľ v zmysle Zákona o energetike bude vykonávať všetky zákonom stanovené činnosti potrebné na dodávku elektriny a plynu koncovým klientom ako aj výrobu a dodávku tepla odberateľom. Aktíva na ktorých bude vykonávať tieto činnosti bude mať od vlastníka prenajaté a bude na vlastné náklady zabezpečovať ich bežnú údržbu. Prevádzkovateľ bude koncovým zákazníkom fakturovať služby spojené s distribúciou a dodávkou energií.