Ponuka služieb spojených s distribúciou a dodávkou elektrickej energie:

 • Komplexná správa a servis elektrorozvodných distribučných zariadení, predovšetkým trafostaníc, káblových distribučných rozvodov všetkých napäťových hladín, VN a NN rozvádzačov, elektrických prípojok a technologických vybavení elektrorozvodnej sústavy.
 • Pripájanie koncového odberateľa elektrickej energie do distribučnej sústavy ak boli splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa sústavy, vrátane všetkých potrebných administratívnych náležitostí spojených s pripojením nového odberného miesta, zmenou odberateľa, navýšenia rezervovanej kapacity a pod. v súlade s energetickou legislatívou.
 • Zabezpečenie distribúcie elektrickej energie koncovým odberateľom v zodpovedajúcej kvantite a kvalite podľa platných štandardov dodávky a distribúcie elektriny a noriem STN.
 • Dodávka elektrickej energie.
 • Fakturačné meranie spotreby elektriny určeným meradlom podľa platnej legislatívy.
 • Fakturácia spotreby elektrickej energie podľa cenníkov a pravidiel schválených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
  Zabezpečenie servisných služieb pre koncových zákazníkov.
 • Prevádzka a údržba elektroinštalácii v rámci objektu a priestorov koncového zákazníka, zabezpečenie pravidelných prehliadok a skúšok výhradných technických zariadení a pod.
 • 24 hodinový zákaznícky servis.

Ponuka služieb spojených s distribúciou a dodávkou plynu:

 • Komplexná správa a servis plynových distribučných zariadení, predovšetkým regulačných staníc plynu, distribučnej siete plynu všetkých tlakových hladín, regulátorov plynu, plynových prípojok a technologických vybavení plynárenskej siete.
 • Pripájanie koncového odberateľa plynu do distribučnej siete ak boli splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa siete, vrátane všetkých potrebných administratívnych náležitostí spojených s pripojením nového odberného miesta, zmenou odberateľa, navýšenia rezervovanej kapacity a pod. v súlade s energetickou legislatívou.
 • Zabezpečenie distribúcie plynu koncovým odberateľom v zodpovedajúcej kvantite a kvalite podľa platných štandardov dodávky a distribúcie elektriny a noriem STN.
  Dodávka plynu.
 • Fakturačné meranie spotreby plynu určeným meradlom podľa platnej legislatívy
 • Fakturácia spotreby plynu podľa cenníkov a pravidiel schválených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
 • Zabezpečenie servisných služieb pre koncových zákazníkov. Prevádzka a údržba odberných plynových zariadení v rámci objektu a priestorov koncového zákazníka, zabezpečenie pravidelných prehliadok a skúšok výhradných technických zariadení a pod.
 • 24 hodinový zákaznícky servis.

Ponuka služieb spojených s dodávkou tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody

 • Výstavba, prevádzka a servis kotolní a výmenníkových staníc tepla
 • Výroba a dodávka tepelnej energie.
 • Fakturačné meranie spotreby tepla určeným meradlom podľa platnej legislatívy.
 • Fakturácia spotreby tepla podľa cenníkov schválených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
 • Zabezpečenie servisných služieb pre koncových zákazníkov (správcov, resp. spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov). Prevádzka a údržba rozvodov tepla v rámci objektu a priestorov koncového zákazníka, zabezpečenie pravidelných prehliadok a skúšok výhradných technických zariadení a pod.
 • 24 hodinový zákaznícky servis.

Projektový manažment energetických aktív

 • Návrh energetickej koncepcie napájania záujmového územia energiami.
 • konzultácie a posudzovanie príslušnej časti projektovej dokumentácie,
 • zabezpečenie technického dozoru pri výstave predmetných technologických celkov,
 • prevzatie zodpovednosti o realizáciu distribučných rozvodov elektrickej energie, plynu a tepla vrátane komunikácie s dodávateľmi primárnych zdrojov (plynu, elektrickej energie).