Ponuka služieb spojených s dodávkou tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody

Výstavba, prevádzka a servis kotolní a výmenníkových staníc tepla
Výroba a dodávka tepelnej energie.
Fakturačné meranie spotreby tepla určeným meradlom podľa platnej legislatívy.
Fakturácia spotreby tepla podľa cenníkov schválených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
Zabezpečenie servisných služieb pre koncových zákazníkov (správcov, resp. spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov). Prevádzka a údržba rozvodov tepla v rámci objektu a priestorov koncového zákazníka, zabezpečenie pravidelných prehliadok a skúšok výhradných technických zariadení a pod.
24 hodinový zákaznícky servis.