Ponuka služieb spojených s distribúciou a dodávkou elektrickej energie:

Komplexná správa a servis elektrorozvodných distribučných zariadení, predovšetkým trafostaníc, káblových distribučných rozvodov všetkých napäťových hladín, VN a NN rozvádzačov, elektrických prípojok a technologických vybavení elektrorozvodnej sústavy.
Pripájanie koncového odberateľa elektrickej energie do distribučnej sústavy ak boli splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa sústavy, vrátane všetkých potrebných administratívnych náležitostí spojených s pripojením nového odberného miesta, zmenou odberateľa, navýšenia rezervovanej kapacity a pod. v súlade s energetickou legislatívou.
Zabezpečenie distribúcie elektrickej energie koncovým odberateľom v zodpovedajúcej kvantite a kvalite podľa platných štandardov dodávky a distribúcie elektriny a noriem STN.
Dodávka elektrickej energie.
Fakturačné meranie spotreby elektriny určeným meradlom podľa platnej legislatívy.
Fakturácia spotreby elektrickej energie podľa cenníkov a pravidiel schválených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
Zabezpečenie servisných služieb pre koncových zákazníkov. Prevádzka a údržba elektroinštalácii v rámci objektu a priestorov koncového zákazníka, zabezpečenie pravidelných prehliadok a skúšok výhradných technických zariadení a pod.
24 hodinový zákaznícky servis.