Ponuka služieb spojených s distribúciou a dodávkou plynu:

Komplexná správa a servis plynových distribučných zariadení, predovšetkým regulačných staníc plynu, distribučnej siete plynu všetkých tlakových hladín, regulátorov plynu, plynových prípojok a technologických vybavení plynárenskej siete.
Pripájanie koncového odberateľa plynu do distribučnej siete ak boli splnené technické a obchodné podmienky prevádzkovateľa siete, vrátane všetkých potrebných administratívnych náležitostí spojených s pripojením nového odberného miesta, zmenou odberateľa, navýšenia rezervovanej kapacity a pod. v súlade s energetickou legislatívou.
Zabezpečenie distribúcie plynu koncovým odberateľom v zodpovedajúcej kvantite a kvalite podľa platných štandardov dodávky a distribúcie elektriny a noriem STN.
Dodávka plynu.
Fakturačné meranie spotreby plynu určeným meradlom podľa platnej legislatívy
Fakturácia spotreby plynu podľa cenníkov a pravidiel schválených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
Zabezpečenie servisných služieb pre koncových zákazníkov. Prevádzka a údržba odberných plynových zariadení v rámci objektu a priestorov koncového zákazníka, zabezpečenie pravidelných prehliadok a skúšok výhradných technických zariadení a pod.
24 hodinový zákaznícky servis.